LEONARDOSKOLEN AARHUS

UNDERVISNINGEN

Leonardoskolen Aarhus’ undervisning er centreret om projektarbejde og bygger på pædagogiske principper inspireret af Loganskolen i Denver. Vi er uafhængige af Loganskolen og alle andre skoler og organisationer men lader os vedvarende inspirere af skoler, som har stor erfaring med undervisning for højtbegavede børn og unge.

Læs mere om Loganskolen

TRIVSEL I FOKUS

På Leonardoskolen Aarhus er det vigtigt for os at møde højtbegavede elever, hvor de er, og tilpasse læringen til deres unikke interesser og måde at lære på.

Vi arbejder aktivt på at styrke børnenes tillid og trivsel, især for dem, der tidligere har haft negative oplevelser i det traditionelle skolesystem.

Vi er bevidste om, at børn, der ikke trives, ikke kan opnå deres fulde potentiale. Børn der ikke trives, kan ikke lære.

Gennem hele barnets skoletid hos Leonardoskolen Aarhus sikrer vi, at det har trygge rammer. Når eleverne når udskolingen, fokuserer vi på at forberede  bedst muligt til deres næste skridt i uddannelsessystemet. Vi lægger vægt på både faglige kompetencer, pensum og projektarbejde samt personlig og faglig udvikling, der ruster dem bedst muligt til fremtiden. 

Læring

På Leonardoskolen Aarhus er samarbejdet mellem personalet og forældrene baseret på åbenhed og faglighed. Vi erkender, at forældrene har den bedste indsigt i deres barn, mens lærerne ved mest om det faglige og pædagogiske. Derfor er samarbejdet afgørende for at imødekomme barnets behov og udfordringer.

Vi kommunikerer åbent med jer forældre om, hvordan I kan bidrage. I forbindelse med individuelle projekter i udskolingen forventer vi, at forældre deltager aktivt ved f.eks. at bidrage med indkøb, dele deres viden, besøge biblioteket og finde relevant litteratur.

Vi vægter barnets identitetsdannelse højt, og vores lærere er anerkendende og rummelige over for barnets følelser og forståelse af verden.

Vores personale er åbne for at anvende forskellige tilgange til hver enkelt elev for at finde den bedst mulige tilgang. Vi guider og vejleder med tydelige krav og klasseledelse i stedet for at optræde autoritært og rigidt, da vi er opmærksomme på, at højt begavede børn kan reagere negativt på autoritære figurer. Samtidig lærer vi dem at have respekt og forståelse for autoriteter og mennesker generelt.

 

Klasser & Prøveperiode

På Leonardoskolen Aarhus sammensætter vi grupper med fokus på børnenes alder, undervisningsmetoder og trivsel. Da vores skole stadigvæk ikke er så stor, arbejder vi på tværs af klassetrin i indskoling, på mellemtrin og i udskoling.

Vi optager elever løbende, men vi foretager individuelle vurderinger om placering i grupperne, så vi opnår størst mulig trivsel for det enkelte barn og bedst mulige dynamik i fællesskabet.

Vi undgår prøveperioder på Leonardoskolen Aarhus, da vi ikke mener, at det er gavnligt for barnet at være under pres. Det at føle sig bedømt skaber unødig stress for både børn og forældre. Vi ønsker ikke, at børnene føler sig på prøve eller at deres kommende klassekammerater er på prøve.

Gennem vores testning, optagelsessamtaler og de arrangementer, vi håber, at I deltager i før skolestart, får vi et indtryk af, om Leonardoskolen Aarhus vil passe godt til jeres barns behov.

Hvis I efter en indkøringsperiode vurderer, at Leonardoskolen Aarhus ikke er den rette skole for jeres barn, gælder de almindelige regler for udmeldelse. Vi forbeholder os dog retten til at afslutte samarbejdet, hvis barnet eller forældrene ikke overholder vores værdier, politikker mod mobning og vold eller lignende, og hvis der ikke sker en forbedring efter dialog mellem skolen, barnet og forældrene.

 

Pædagogik

Leonardoskolen Aarhus’ syn på børn og pædagogik

Vi fokuserer på den enkelte elev og kører derfor efter individuelle elevplaner. Eleven har stor indflydelse på sin egen læring, herunder gennem individuelle projekter og i deres dagligdag.

Vi anerkender hvert barns behov for et trygt og individuelt læringsmiljø. Dette kan fx indebære at have små dimser med under undervisningen (så længe det ikke forstyrrer andre elever), arbejde fra en liggestol i perioder eller på et liggeunderlag på gulvet. Langsomt hjælper vi barnet til også at kunne indordne sig i en klasse, hvor barnet skal modtage en kollektiv besked.

Eleverne inddrages løbende i skolens regler og rammer. Det er lærerens opgave at facilitere og vejlede i etableringen og overholdelsen af disse regler og rammer.

Vi anerkender elevens ret til at sige fra. Vi forstår, at højt begavede børn ikke kan tvinges til at lære inden for almindeligt fastsatte retningslinjer men har brug for at kunne definere rammerne og formen for deres egen læring for at lykkes. Vi forstår også, at højt begavede børn kan opleve perioder, hvor de ikke er klar til læring, og vi rummer barnet i disse situationer. I hverdagen accepterer vi, at et barn, der er under pres i en periode, kan bruge skoledagen på blot at være til stede.

Hvis barnet forstyrrer undervisningen eller fællesskabet på grund af ovenstående, kan det være nødvendigt med forældreinddragelse, indtil barnet er klar til at være til stede igen uden behov for ekstra voksenstøtte.

Vi ønsker at udfordre eleverne, da vi ved, at højt begavede børn har behov for faglige udfordringer. Vi lytter til forældre, personalet og eleven selv for at finde ud af, hvornår, hvordan og i hvilket omfang vi kan udfordre og skubbe elevens grænser, og hvornår eleven har brug for at sige stop.

Trivsel i fokus

På vores skole tager vi hånd om eleverne lige netop dér de er og møder dem i deres interesser og tilgang til at lære.

Vi bygger barnet op, styrker deres tillid og trivsel, hvor mange kommer fra den traditionelle folkeskole med det vi kalder “skole-skrammer”.

Børn der ikke trives – kan ikke lære.

Hele deres skoletid hos Leonardoskolen Aarhus, vil de være i trygge rammer. Når de når udskolingen, arbejder vi med det vi kalder “next step”. Vi klæder bedst muligt børnene på til deres næste skrift i uddannelsessystemet – både i form af faglighed, pensum, gruppearbejde samt ved personlige og faglige kompetencer.

Klasserne sammensættes med udgangspunkt i alder, såvel som pædagogik og trivsel.

Vi optager løbende elever, men af hensyn til den samlede dynamik, trivsel og fællesskab beror ethvert optag på en individuel vurdering. Klasserne sammensættes af flere årgange i samme klasse, med max. 21 antal elever i hver klasse.

Leonardoskolen Aarhus’ Børnesyn & Pædagogik

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og arbejder med individuelle elevplaner. Den enkelte elev er i høj grad medbestemmende over egen læring, bl.a. gennem det individuelle projektarbejde, og over sin egen hverdag.
Vi anerkender det enkelte barns behov for individuelle og trygge læringsmiljøer, dette kan fx være et barns behov for at sidde under bordet i en læringssituation, et behov for at have dimseting med i undervisningen
(under forudsætning af at disse ikke forstyrrer de øvrige elever), et behov for at arbejde fra en liggestol eller på et liggeunderlag på gulvet.

Eleverne inddrages i dannelsen af klassens rammesætning og regler. Det er lærerens opgave at facilitere og vejlede i hvordan rammerne og reglerne kan sættes og overholdes.

Vi anerkender den enkelte elevs ret til at sige fra uanset situationen.
Vi forstår at et højt begavet barn ikke kan tvinges til læring under udstykkede retningslinjer, men har brug for selv at kunne sætte rammerne og
formen for sin læring, hvis denne skal lykkes. Vi anerkender at et højt begavet barn kan være i en situation,
hvor det ikke er læringsparat og vi rummer barnet i denne situation. I dagligdagen betyder det at vi accepterer at et barn, som i en periode er presset, og derfor bruger skoledagen på bare at være tilstede.

Hvis barnet er forstyrrende for undervisningen eller fællesskabet grundet ovenstående, kan det være nødvendigt med forældredeltagelse indtil barnet er klar til at være til stede igen uden egen voksen.

Vi vil gerne udfordre eleverne, da vi ved højt begavede børn har brug for faglige udfordringer og vi er lydhøre over for forældre, øvrigt personale og eleven selv, for at finde ud af hvornår, hvordan og hvor
meget vi kan udfordre og skubbe elevens grænser og hvornår eleven har brug for at sige helt fra.

Skolens personale samarbejder med forældrene med fokus på åbenhed og faglighed.

Forældrene kender deres barn bedst, men personalet kender fagligheden bedst. Derfor er samarbejdet en vigtig del for at rumme barnet og ramme det bedst på de faglige udfordringer. Vi fortæller åbent forældrene, hvad de kan bidrage med. I forbindelse med de individuelle projekter forventer vi at forældrene deltager, fx med at købe ind til projektet, bidrage med viden, gå på biblioteket og finde litteratur, mv. Personalet hjælper gerne med processen, fx med forslag til biblioteksapp og indkøbslister.

Skolens personale fremmer barnets identitetsdannelse ved at være anerkendende og rummende over for barnets følelser og forståelse af verdenen.

Skolens personale er klar til og åbne over for at benytte flere tilgange til den enkelte elev for at finde den bedst mulige tilgang.
Skolens personale guider og vejleder barnet fremfor at fremstå som autoriteter, da vi ved højt begavede børn kan reagere negativt på autoriteter. Vi lærer dem samtidigt at have respekt og forståelse for autoriteter og for mennesker generelt.

Et eksempel på et skoleProgram

En kreativ skolegang

Vi får mange spørgsmål angående undervisningsdagen, fag mm. fra interesserede forældre.

På Leonardoskolen Aarhus vil der i få tal være engelsk, tysk eller matematik på skemaet. Ikke som der har været tradition for i folkeskolen gennem de sidste 200 år. Vi er blevet klogere.

Vores tilgang til undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs interesser. Det væsentlige er vores kreative tilgang til læring for højtbegavede børn. Vi lærer eleverne at udforske deres interesser i individuelle projekter og inddrage emner fra de traditionelle fagområder, fx historie, fysik eller engelsk. Eleverne kommer til at udforske, analysere og formidle en masse spændende lag af emner, de interesserer sig for, fx fodbold, skak, hækling osv.

Skolens lærere møder børnene der, hvor de er, og med det udgangspunkt at hvert enkelt barn er unikt. Vi tager udgangspunkt i Ross Greens principper og er meget bevidste om, hvordan vi taler om og til børn. Vi bruger ikke nedsættende tale og hæver ikke stemmen over for hverken børn eller voksne. Vi er opmærksomme på at behandle børn og voksne ens. Skolens personale arbejder ud fra en vejledende fremfor autoritær tilgang og er fuldt bevidste om, at vi bliver overhalet indenom på viden nogle gange. Det ser vi som en stærk ressource, der kan udnyttes i undervisningen. Vi bremser derfor aldrig børnenes nysgerrighed eller faglighed men lærer dem om kildekritik, om at tilegne sig specialviden, og hvad man kan bruge det til.

Skolen følger midlertidigt de fælles mål for folkeskolen men vil på sigt udarbejde egne læseplaner for fagene. Eleverne ender selvfølgelig med at kunne det, de skal, til afgangseksamen i 9. klasse – men de kan også meget mere end det. Der skal påregnes forberedelse for udskolingseleverne, så de er forberedte til næste step i livet. 

Nedenfor kan I se et eksempel på skoleskema, der kan give mening for mellemtrinnet. Skemaet er kun et eksempel. I sin helhed vil det være omtrent det, vi sigter mod. De forskellige blokke kan udskiftes med noget, der giver bedre mening i perioder.

Alt skal give mening – især for den enkelte elev.

Når det er sagt, så er der formalia og regler omkring undervisning. Vi er forpligtet til at lære børnene det man i gamle dage kaldte ‘pensum’. I dag er pensum anderledes, og man fokuserer mere på kompetencer. Hvilket kun er en kæmpe fordel for højtbegavede børn.


Kontakt os gerne:

Skoleleder Kate Westergaard:
Mail: kw@leonardoskolen-aarhus.dk
Skoleleder / kontor Tlf. +45 20 23 10 07
Anden information:
Mail: info@leonardoskolen-aarhus.dk
Administration / kontor  Tlf. +45 29 17 87 02
SFO / Nørderiet Tlf. +45 20 23 10 29

               CVR-nr.: 43914367, Inst.nr. 281847
            Adresse: Studsgade 33, 8000 Århus C.